Możliwość skorzystania z rządowej pomocy nie została przewidziana bezpośrednio w ustawie „lokal za grunt” (ustawie z 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, Dz.U. poz. 223, dalej: ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków). Regulacje w tym zakresie znalazły się natomiast w ustawie z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 508; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 223; dalej: ustawa o finansowym wsparciu). Od 1 kwietnia 2021 r. pozwoli ona m.in. na udzielanie z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia samorządom na komunalną infrastrukturę techniczną m.in. w powiązaniu z inwestycją realizowaną w formule „lokal za grunt”. Chodzi o zadania dotyczące podstawowych elementów tej infrastruktury niezbędne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji mieszkaniowych.
Co jest komunalną infrastrukturą techniczną