Zajmuję się przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Mam problem, ponieważ nie zachodzi mi zgodność pomiędzy saldem konta Ma 860 (Wynik finansowy), które wykazuje zysk, a danymi wykazywanymi w zestawieniu zmian funduszu (III.1 Zysk netto). Natomiast w bilansie urzędu wychodzą te same kwoty (A.II.1 Zysk netto). Czy mogą być takie rozbieżności?

W par. 23 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wskazano, że: „Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy);
3) zestawienia zmian w funduszu;
4) informacji dodatkowej”.
Z kolei w załączniku nr 11 do ww. rozporządzenia ustawodawca m.in. określił pola oznaczone jako:
„III. Wynik finansowy netto za rok bieżący
1. Zysk netto
2. Strata netto
3. Nadwyżka środków obrotowych”.
Wspomniane w pytaniu konto 860 (Wynik finansowy) służy do ustalania wyniku finansowego jednostki. W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409;
2) zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosujących to konto;
3) wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760;
4) dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów oraz na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 740;
5) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;
6) obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7;
2) zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490;
3) dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn ‒ stratę netto, saldo Ma ‒ zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800.
Analizując kwestię wzajemnych zależnych danych wykazywanych na kontach księgowych i w sprawozdawczości finansowej, należy zwrócić uwagę na art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, gdzie postanowiono, że zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. W konsekwencji nie jest prawnie dopuszczalne, aby dane wykazane w zestawieniu zmian funduszu (zysk netto) były odmienne od danych wynikających z salda Ma konta 860. Nie zmienia tej okoliczności także to, że bilans urzędu zachowuje zgodność pozycji (zysk netto) z saldem konta 860. Należy podkreślić, że każda część sprawozdania finansowego, a więc bilans, rachunek zysków i strat oraz wspomniane zestawienie zmian w funduszu, powinna zawierać zbieżne dane.
Należy zatem doprowadzić do zgodności pozycji zestawienia zmian funduszu (zysk netto) z saldem Ma konta 860. Nie wystarczy, że taka zgodność zachodzi w pozostałych częściach sprawozdania finansowego.
Podstawa prawna
par. 23 oraz załącznik nr 11 do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)
art. 4 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 2123)