Ośrodek pomocy społecznej będzie mógł zweryfikować drogą elektroniczną, czy osoba wnioskująca lub otrzymująca zasiłek pielęgnacyjny nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

Wprowadzenie takiej możliwości przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw na rzecz rodziny. Ma to zapobiegać przypadkom jednoczesnego pobierania zasiłku i dodatku, co jest niezgodne z przepisami. Ten pierwszy jest wypłacany przez OPS i przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie, która skończyła 16 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym, jeśli doznała uszczerbku na zdrowiu, zanim skończyła 21 lat, a także osobie powyżej 75. roku życia. Z kolei dodatek pielęgnacyjny przyznaje ZUS osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osobom, które skończyły 75 lat.
– Te dwa świadczenia są do siebie podobne i osoby starsze często ich nie rozróżniają. Nie informują nas o tym, że po skończeniu 75 lat nabyły z urzędu prawo do dodatku, co oznacza konieczność uchylenia decyzji w sprawie zasiłku – mówi Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych.
Gdy więc po jakimś czasie okaże się, że ktoś pobierał jednocześnie zasiłek i dodatek, ZUS będzie potrącał wysokość nienależnego zasiłku z bieżących świadczeń i zwracał do OPS, co czasami może trwać nawet kilka miesięcy. Aby do takich sytuacji nie dochodziło, ośrodek na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111) będzie mógł elektronicznie zweryfikować, czy osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny lub już go otrzymująca nie ma przyznanego dodatku.
– Z reguły sami w przypadku osób, które składają wnioski o zasiłek, występujemy do ZUS z pytaniem o to. Czasem to zakład zwraca się do nas w tej sprawie, ale nie wszystkie przypadki, gdy doszło do zbiegu świadczeń, udaje się szybko wychwycić. Dlatego możliwość elektronicznej weryfikacji na pewno to ułatwi i przyspieszy – wskazuje Edyta Ciesielska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Kielcach.
Przemysław Andrysiak dodaje, że zmniejszy to też biurokrację związaną z wymianą korespondencji z ZUS.
Jednak na razie nie wiadomo, kiedy OPS uzyskają dostęp do takiej usługi, bo z projektu wynika, że termin jej uruchomienia zostanie ogłoszony przez ministra rodziny i polityki społecznej w obwieszczeniu. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed pierwszym czytaniem w Sejmie