▶ Kto jest stroną postępowania taryfowego?
W sprawach taryfowych obowiązują ogólne zasady postępowania administracyjnego, za wyjątkiem norm szczegółowych wynikających z ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028; dalej: u.z.z.w.). Taką normą jest art. 24c. ust. 6 u.z.z.w. wskazujący, iż stronami postępowania w sprawach wydania decyzji taryfowych są wyłącznie: