Brak jest podstaw prawnych, by ze środków własnych gmina mogła dofinansować realizację zadania zleconego. Nie uzasadniają tego względy celowościowe ani dobre intencje włodarza. Żadnych możliwości w tym zakresie nie przewiduje też specustawa o COVID-19.
Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują m.in. sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, działalności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, pomocy społecznej itd. Z kolei o zadaniach zleconych stanowi art. 8 u.s.g., z którego wynika m.in., że ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Z dalszych jednostek redakcyjnych artykułu wynika także, że JST otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań.