Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym koszty utrzymania infrastruktury kolejowej co do zasady są finansowane przez zarządcę. Mogą też być finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub dofinansowane z budżetu państwa czy z innych źródeł. Jednak przywołany przepis nie daje JST bezpośredniej kompetencji do przekazywania dotacji celowej spółkom prawa handlowego, co podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 listopada 2017 r. (sygn. akt II GSK 37/16). Wskazał w nim, że „jest to możliwe jedynie przez zaplanowanie wydatku na działania z zakresu transportu kolejowego bezpośrednio w formie uchwały budżetowej”. Z powyższych argumentów prawnych wynika, że wspomnianym środkom nie można przypisać statusu dotacji. Powinny być one planowane w uchwale budżetowej jednostki jako wydatek w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, czyli z doborem działu, rozdziału i paragrafu wydatkowego.
Na jaki cel