Nawet jeśli sytuacja materialna rodziny nie uległa zmianie, to konieczne jest sporządzenie wywiadu środowiskowego, choć pandemia może uzasadniać lęk przed kontaktem z pracownikiem socjalnym – wynika z orzeczenia WSA w Krakowie.

Organ MOPS odmówił skierowania chłopca do środowiskowego domu samopomocy (ŚDS). Wskazał, że jego opiekun nie wyraził zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, a stan zdrowia podopiecznego nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach.
W odwołaniu ojciec dziecka podkreślił, że choć ostatnio stan zdrowia chłopca się pogorszył, to zdaniem lekarzy w każdej chwili może ulec poprawie, a wówczas będzie on uczęszczał na zajęcia. Podkreślił, że informował pracownika ośrodka, iż ze względu na pandemię nie może się spotkać w celu przeprowadzenia wywiadu, a sytuacja materialna rodziny nie uległa zmianie.
Jednak SKO utrzymało decyzję organu I instancji w mocy. Podkreśliło przy tym złą wolę ojca, który miał twierdzić, że nie zgadza się na przeprowadzenie wywiadu, bo „nie jest biedotą” i że nie będzie uzupełniał „głupich papierków”, a także deklarować, że wnioskuje o wydanie decyzji dla syna mimo jego złego stanu zdrowia, bo „boi się aby nie przepadło miejsce”.
WSA rozpatrując sprawę, uchylił decyzje obu instancji, wskazując, że odmowa była przedwczesna. Wskazał, że decyzja została doręczona 30 kwietnia 2020 r. To zaś oznacza, że obowiązywały wtedy przepisy zwalniające i organ, i stronę z obowiązku osobistego uczestnictwa w wywiadzie środowiskowym. To oznacza, że pracownik socjalny mógł samodzielnie zgromadzić wszystkie dokumenty i przeprowadzić wywiad telefonicznie.
Sąd uznał również za sporne, czy ojciec nie chciał sporządzenia wywiadu środowiskowego, czy przemawiały za tym obawy związane z pandemią. Co prawda bowiem stan zagrożenia epidemicznego został ogłoszony 14 marca 2020 r., ale jeszcze przed formalnym wprowadzeniem zakazów pojawiły się rządowe komunikaty o konieczności ograniczania kontaktów i zachowania dystansu społecznego. Oznacza, że już z początkiem marca 2020 r. u niektórych osób mogło narastać poczucie zagrożenia.
Sąd rozumie rozżalenie skarżącego, że każdorazowo był zmuszany do aktualizacji informacji o swoim statusie majątkowym – szczególnie jeśli informacje w nim zawarte nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia. Jednak przepisy kreują obowiązek jego przeprowadzenia, stąd w tej lub innej formie musi zostać sporządzony.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Krakowie z 9 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 965/20.