Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) przygotowało dla gmin aktualizację instrukcji dotyczących sposobu organizacji zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nowe zalecenia resortu uszczegółowiają wcześniejsze rozwiązania i wprowadzają odrębne wytyczne dla pracy zespołów oraz powoływanych przez nie grup roboczych. I tak MRiPS wskazuje, że członkowie zespołu powinni wykonywać swoje zadania i kontaktować się telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą wideokonferencji. W przypadku odbywania posiedzenia w sposób tradycyjny jest konieczne bezwzględne stosowanie zasad reżimu sanitarnego zapobiegającego rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w tym ograniczenie długości spotkania do minimum, zachowywanie dystansu, dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek lub przyłbic.
Zgłoszenia wystąpienia przemocy w rodzinny powinny być w miarę możliwości przyjmowane w formie telefonicznej lub e-mailowej, a jeśli informacja o domowej agresji trafi do przedstawiciela jednostki pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, powinien on przekazać ją policji, z którą będzie ustalany dalszy tok postępowania.
MRiPS rekomenduje zdalny system pracy również grupom roboczym, które są powoływane dla danej sprawy, w której jest podejrzenie przemocy domowej. Rozeznanie w sytuacji osób krzywdzonych przez członka rodziny, przekazywanie im informacji o dostępnych na terenie samorządu miejscach i instytucjach udzielających specjalistycznego wsparcia powinno odbywać się w rozmowie telefonicznej lub podczas komunikacji elektronicznej.
Nie oznacza to, że jest wykluczona możliwość organizowania bezpośrednich spotkań grupy roboczej z osobą doświadczającą przemocy czy też z jej sprawcą, ale musi się to odbywać w warunkach bezpieczeństwa sanitarnego, chroniącego przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W sytuacjach szczególnych lub tego wymagających dopuszczalne są też wizyty członka grupy roboczej w miejscu zamieszkania rodziny, w której doszło do przemocy, pod warunkiem że został on wyposażony w środki ochrony osobistej.
Po opracowaniu indywidualnego planu pomocy dla ofiary domowej agresji należy wyznaczyć jednego członka grupy roboczej, który będzie się z nią kontaktować – najlepiej, żeby był to pracownik socjalny. Za kontakt z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy powinien natomiast odpowiadać przedstawiciel grupy roboczej – preferowany jest tutaj policjant. ©℗