Karta Dużej Rodziny (KDR) to rozwiązanie z zakresu polityki rodzinnej. Rodziny wielodzietne, które wyrobią sobie taką Kartę, będą mogły liczyć na zniżki, ulgi, a nawet zwolnienia z opłat za korzystanie z wybranych usług.

Karty Dużej Rodziny są w Polsce wdrażane przede wszystkim przez gminy i miasta. Dodatkowo, pod koniec maja, rząd zatwierdził projekt Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin. W celu przystąpienia do tego programu każda gmina realizująca własny program „3 plus” (dotyczący wsparcia rodzin wielodzietnych) będzie musiała wydać specjalną uchwałę, na mocy której przysługujące posiadaczom gminnych Kart Dużej Rodziny zniżki będą honorowane wraz z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. Karty ogólnopolskie mają zacząć funkcjonować od 1 lipca.

Kto może ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny?

Szczegóły przyznawania Kart Dużej Rodziny ustalane są indywidualnie przez poszczególne samorządy. Władze lokalne powinny kierować się jednak pewnymi generalnymi wytycznymi:

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej

Rodzina i liczba dzieci

Samorządy w indywidualny sposób określają minimalną liczbę dzieci w rodzinie, która uprawnia do ubiegania się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Jedne samorządy przyznają Kartę rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci na utrzymaniu, inne rodzinom z co najmniej czwórką dzieci. Są też przypadki, gdy karta przysługuje rodzinom mającym dwoje lub więcej dzieci na utrzymaniu, ale wartość przysługujących benefitów wzrasta wraz z liczbą posiadanych dzieci (tak jest np. w Szczecinie).
Niemal wszystkie samorządy dają możliwość otrzymania Karty Dużej Rodziny również wielodzietnym rodzinom zastępczym. W wielu przypadkach Kartę wyrobić mogą także rodziny adopcyjne.

Wiek dziecka

Prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny mają - co do zasady - dzieci do momentu ukończenia 18. roku życia. Możliwe jest także wydłużenie okresu korzystania z Karty, w sytuacji, gdy dziecko podejmuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na uczelni wyższej. W takim przypadku młody człowiek może korzystać z karty do - w zależności od samorządu – momentu ukończenia 24., 25. lub 26. roku życia.

Miejsce zamieszkania

Samorządy przyznają prawa do KDR najczęściej rodzinom, które są zarówno oficjalnie zameldowane, jak też faktycznie mieszkają w danej gminie czy w powiecie. Tylko w pojedynczych przypadkach brane jest pod uwagę wyłącznie jedno z tych kryteriów: zameldowanie. Powyższy wymóg wynika głównie z powiązania opłacania podatku PIT z miejscem zameldowania. Stosunkowo rzadkie są przypadki opłacania podatków w miejscowości faktycznego zamieszkiwania, a nie stałego zameldowania.

Co gwarantuje KDR?

Członkowie dużych rodzin – rodzice i dzieci lub tylko dzieci, mają szansę skorzystać z szerokiego wachlarza benefitów. Dotyczyć mogą one przede wszystkim:

• opieki nad dziećmi – preferencji przy przyjęciach dla kolejnych dzieci z rodziny, zniżki w opłatach za korzystanie z gminnych żłobków i przedszkoli oraz świetlic;
• komunikacji – np. ulgowe bilety, dopłaty do biletów na dojazdy do szkoły poza terenem;
• kultury – np. ulgowe bilety do kin, muzeów, galerii, lokalnych centrów kultury;
• sportu i rekreacji – np. ulgowe bilety na baseny, stadiony; bezpłatne wypożyczenia sprzętu;
• integracji środowiskowej – możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych; ulgi w odpłatności;
• wsparcia finansowego – np. samorządowe becikowe, dofinansowanie wyposażenia szkolnego;
• wypoczynku organizowanego np. przez ośrodki pomocy społecznej;
• usług z zakresu służby zdrowia – np. bezpłatne lub tańsze niż w przypadku osób nie posiadających KDR dodatkowe szczepienia; badania profilaktyczne; zajęcia rehabilitacyjne; dofinansowane badania podstawowe;
• innych kwestii, w tym usług komercyjnych (np. zniżki na usługi fryzjerskie, na artykuły żywnościowe, materiały budowlane, sprzęt gospodarstwa domowego, ale też na poradnictwo psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, naukę języków obcych itp.).