Trwają prace nad reformą gospodarki wodnej w naszym kraju. Założenia nowej ustawy – Prawo wodne przewidują m.in. doprecyzowanie kompetencji i zadań jednostek samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach. I tak marszałkowie województw będą wykonywać uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód istotnych m.in. dla rolnictwa oraz uprawy gleby.
Będą też mieli decydujący głos, jeżeli chodzi o gospodarowanie wodami na swoim terenie (wody samorządowe). Przypisane im zadania będą finansowane z budżetu państwa (zadania będące w gestii administracji rządowej). Co ważne, marszałkowie utrzymają swoje kompetencje związane z melioracjami wodnymi.
Jeżeli chodzi zaś o starostów, to utracą oni nadzór nad spółkami wodnymi i związkami wałowymi.

Finansowanie ze składek

Natomiast wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast otrzymają nowe zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (np. rowów wraz ze związanymi z nimi funkcjonalnie budowlami). Do tej pory utrzymywały je spółki wodne. Nowe powinności będą realizować jako zadania własne gmin finansowane z obowiązkowych składek lub opłat wnoszonych przez właścicieli gruntów, na których znajdują się te urządzenia lub którzy dzięki nim odnoszą korzyści.
Gminy będą zlecać wykonywanie koniecznych działań w tej sferze dowolnym podmiotom, np. spółkom wodnym. Dodatkowo będą realizować zadania związane z wykonywaniem oraz utrzymaniem rowów odwadniających tereny zurbanizowane.

Administracja rządowa

Zmienią się też kompetencje i struktura organów administracji rządowej w sprawach związanych z gospodarką wodną. Stosowany będzie m.in. elastyczny system finansowania jej, w szczególności wykorzystujący środki pochodzące z opłat za środowisko, w tym za pobór wód przez energetykę klasyczną i wodną.
Wkrótce założeniami projektu nowej ustawy – Prawo wodne powinna zająć się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest zatem szansa, że jeszcze przed wakacjami zostaną one przyjęte przez Radę Ministrów.
Ustawa – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) obowiązuje od 12 lat. W tym czasie zaszło wiele zmian wynikających zarówno z wdrażania regulacji unijnych, jak i nowych uwarunkowań gospodarczych. Dodatkowo wprowadzane w ostatnich latach nowelizacje innych ustaw naruszyły spójność obecnego prawa wodnego i spowodowały, że niektóre jego części stały się nieprzejrzyste
Etap legislacyjny
Założenia projektu ustawy – Prawo wodne w trakcie konsultacji