Jakie działania powinien podjąć zamawiający w razie podejrzenia, że proponowana cena ma charakter rażąco niskiej? W jaki sposób ustala się, że cena ma taki charakter?
Zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty, jeśli zawiera ona rażąco niską cenę. Zanim jednak dojdzie do sytuacji, o której mowa powyżej, powinien on wcześniej powziąć wątpliwości w przedmiocie tego, czy zaproponowana przez wykonawcę cena odpowiada wymogom prawa (wątpliwości te mogą wynikać m.in. z własnej analizy ekonomicznej bądź też z zebranych informacji od innych wykonawców). Uznanie, że dana cena jest rażąco niska, jest jednak utrudnione z uwagi na to, iż ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje tego pojęcia. W każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trzeba więc w sposób zindywidualizowany zbadać zaproponowaną w ofercie cenę, a analizę należy oprzeć na kryteriach obiektywnych. Dotychczasowe orzecznictwo wskazuje, iż powinno się zweryfikować, na ile całkowita cena oferty odbiega od cen aktualnych na danym rynku, w ten sposób, iż nie da się zrealizować zamówienia przy założeniu osiągnięcia zysku, lub też czy zaoferowanie konkretnej ceny umożliwia utrzymanie rentowności wykonawcy. Z kolei nieuzasadnione jest stwierdzenie, iż mamy do czynienia z rażąco niską ceną, w przypadku gdy zamawiający kwestionuje tylko niektóre z wyodrębnionych elementów wyceny zawartej w kosztorysie lub też arbitralnie uznaje, że cena zawarta w ofercie jest rażąco niska, bo odbiega w niewielkim stopniu od średniej ceny obliczonej z wszystkich złożonych ofert.
Jeżeli zamawiający stwierdzi, iż zachodzą obiektywne przesłanki wskazujące na zaoferowanie rażąco niskiej ceny, zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 1 prawa zamówień publicznych będzie ciążył na nim obowiązek zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Odrzucenie oferty bez umożliwienia wykonawcy wykazania, że jest ona rzetelna, naruszałoby przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Już bowiem w 1989 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczeniem (które zachowuje aktualność do dnia dzisiejszego) w sprawie Fratelli Costanzo (C-103/88) zwrócił uwagę na niedopuszczalność automatycznego uznawania cen za rażąco niskie, a co za tym idzie odrzucania ofert bez zwrócenia się o udzielenie stosownych wyjaśnień.