Senatorowie przedstawili 15 poprawek do ustawy, z których większość miała charakter techniczny i doprecyzowujący. Oprócz wyposażenia agencji wykonawczych w uprawnienie do uzyskiwania przez nie bezpłatnego oprogramowania komputerowego (obok urzędów publicznych, ZUS i NFZ), Sejm przyjął jeszcze jedną zmianę merytoryczną w ustawie.

Zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące rady informatyzacji działającej jako organ opiniodawczo-doradczy ministra administracji i cyfryzacji.

Dzięki temu ma ona skuteczniej oddziaływać na szefa resortu. Sejm zmienił jej nazwę (rada do spraw cyfryzacji) oraz zwiększył zakres jej kompetencji. Ma ona podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych. Ponadto posłowie rozszerzyli krąg podmiotów, które będą rekomendować kandydatów na członków rady. Oprócz sektora firm zajmujących się wytwarzaniem sprzętu i oprogramowania informatycznego, jej członków będą mogły proponować także izby gospodarcze i stowarzyszenia reprezentujące przedsiębiorców działających w branży gospodarki elektronicznej, komunikacji i mediów.

Zmiana ustawy o informatyzacji przewiduje też usprawnienie funkcjonowania ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) oraz zwiększenie dostępu obywateli do elektronicznego obiegu dokumentów w procedurze administracyjnej, podatkowej i sądowoadministracyjnej. Po jej wejściu w życie wszystkie urzędy w kraju będą musiały się posługiwać ujednoliconą elektroniczną skrzynką podawczą (ESP). Zostaną zobowiązane także do udostępniania formularzy elektronicznych na platformie internetowej. Obywatele będą mogli potwierdzać swój profil zaufany ePUAP także w urzędzie pocztowym czy banku (dotychczas było to możliwe tylko w urzędzie skarbowym i ZUS). Dzięki temu łatwiejsze stanie się załatwianie spraw urzędowych przez internet. Ponadto zainteresowani będą mogli wyrazić jedną zgodę na to, by wszelkie kontakty z urzędem następowały w formie elektronicznej.

Etap legislacyjny

Ustawa czeka na podpis prezydenta