Więcej spraw będzie można załatwić w urzędzie przez internet za pośrednictwem ePUAP – Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, a papierowy obieg dokumentów w procedurze administracyjnej zostanie ograniczony. Taki cel przyświecał zmianom w prawie, które wprowadza nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. poz. 183). Jej przepisy wejdą w życie już 11 maja 2014 r.
Zgodnie z nowelizacją uczestnik postępowania administracyjnego będzie mógł wyrazić jedną zgodę na kontakty z urzędem w formie elektronicznej, która będzie dotyczyć kilku lub wszystkich kategorii spraw załatwianych przez tę instytucję publiczną. Obecnie taka zgoda musi być wyrażona odrębnie w każdym toczącym się postępowaniu. Ponadto organ korzystając ze znanego mu adresu poczty elektronicznej danej osoby, będzie mógł zwrócić się do niej o wyrażenie zgody na stałe komunikowanie się z nią w formie elektronicznej. Obywatel zostanie także zwolniony z obowiązku przedkładania w urzędzie oryginałów dokumentów w formie papierowej. Zamiast tego będzie mógł złożyć uwierzytelnione przez siebie elektroniczne kopie dokumentów.
Ustawa wprowadza także tzw. fikcję e-doręczeń. Oznacza to, że po wyrażeniu przez petenta zgody na e-doręczenia, po dwukrotnej próbie dostarczenia pisma urząd przyjmie, że zainteresowany je otrzymał.
Łatwiej będzie także uzyskać dostęp do ePUAP. Osoba, która zakłada profil zaufany na tej platformie, aby móc z niego korzystać, musi go potwierdzić np. w urzędzie skarbowym lub ZUS. Nowelizacja rozszerzy katalog podmiotów, w których będzie możliwa autoryzacja dostępu do ePUAP, także na urzędy pocztowe, instytucje kredytowe i banki.
Ponadto za 3 miesiące zaczną obowiązywać przepisy, które wprowadzą obowiązek posługiwania się przez wszystkie urzędy elektroniczną skrzynką podawczą spełniającą standardy określone przez ministra administracji i cyfryzacji. Ujednolicone skrzynki powinny zacząć działać za pół roku. W tym terminie urzędy publiczne zostaną też zobowiązane do przekazywania ministrowi wzorów formularzy elektronicznych wraz z opisem spraw możliwych do załatwienia przy ich wykorzystaniu, które zostaną następnie umieszczone na ePUAP.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 11 maja 2014 r.