W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, radę powiatu oraz radę gminy. Nie ogłasza się natomiast aktów o nadaniu imienia szkołom.
Rada miejska w Pułtusku nadała Szkole Podstawowej w Przemiarowie imię rotmistrza Witolda Pileckiego.
W toku kontroli uchwały organ nadzoru stwierdził, że jej par. 3 został podjęty z istotnym naruszeniem art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm. – dalej u.o.a.n.).
Zawarto w nim bowiem zapis, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Tym samym, zdaniem wojewody mazowieckiego, rada miasta mylnie uznała powyższą uchwałę za akt prawa miejscowego, uzależniając jej wejście w życie od ogłoszenia we właściwym dzienniku urzędowym.
„(...) przedmiotowa uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego są to akty o charakterze normatywnym określające reguły zachowania dotyczące generalnie oznaczonych kategorii podmiotów w abstrakcyjne wskazanych sytuacjach, będące jednocześnie źródłem praw i obowiązków tychże podmiotów” – argumentował Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
Zgodnie z art. 13 u.o.a.n. w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, radę powiatu oraz radę gminy. Nie ogłasza się natomiast aktów o nadaniu imienia szkołom.
„Wskazana uchwała nadająca imię szkole nie ustanawia norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, ani nie nakłada praw i obowiązków na podmioty tworzące wspólnotę samorządową, zatem jej wejście w życie nie może być uzależnione od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, nr LEX.O.4131.4.2012.DR.