W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, radę powiatu oraz radę gminy. Nie ogłasza się natomiast aktów o nadaniu imienia szkołom.
Rada miejska w Pułtusku nadała Szkole Podstawowej w Przemiarowie imię rotmistrza Witolda Pileckiego.
W toku kontroli uchwały organ nadzoru stwierdził, że jej par. 3 został podjęty z istotnym naruszeniem art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm. – dalej u.o.a.n.).