W obrocie prawnym występuje wiele opublikowanych uchwał o likwidacji szkół publicznych, co nie jest zgodne z prawem – uznał sąd administracyjny w Białymstoku.
Kanwą rozstrzygnięcia była skarga rodziców z miejscowości S. na decyzję rady miejskiej o likwidacji szkoły podstawowej, podjętą 25 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że samorząd dochował procedur dotyczących zniesienia takiej placówki. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), z którego wynika, że szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego po zapewnieniu przez organ prowadzący możliwości kontynuowania nauki w innej szkole, rada miasta zawiadomiła z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze likwidacji szkoły. Ale – zgodnie z prawem – nie opublikowała uchwały o likwidacji.

Akt ma być normatywny

WSA, rozpatrując sprawę, wskazał, że w obrocie występuje wiele opublikowanych uchwał o likwidacji szkół publicznych, mimo że taka uchwała nie jest aktem prawa miejscowego.
„Uznanie określonej regulacji prawnej za akt prawa miejscowego wymaga stwierdzenia, iż spełnia on wymogi stawiane takim aktom w płaszczyźnie konstytucyjnej, ustrojowej oraz merytorycznej” – wskazał w wyroku skład sędziowski. Taki akt musi być ustanowiony m.in. przez organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ogłoszony i powszechnie obowiązujący na obszarze działania organów, które go ustanowiły.
– Akty prawa miejscowego muszą mieć charakter normatywny, a normy w nich zawarte powinny być generalne i abstrakcyjne. Uchwała w sprawie likwidacji szkoły nie jest aktem prawa miejscowego, bo nie ma charakteru normatywnego – wskazuje prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Abstrakcja wymagana

Charakter generalny mają normy, które określają adresata przez wskazanie cech, a nie wymienienie z imienia. Abstrakcyjność normy oznacza, że nakazywane, zakazywane lub dozwolone postępowanie ma mieć miejsce w powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w konkretnej sytuacji. „W uchwale o likwidacji szkoły nie sposób dopatrzeć się (...) elementu abstrakcyjności. Jest to uchwała skierowana do określonego z góry kręgu osób, będących rodzicami uczniów” – czytamy w wyroku.
Wyrok WSA w Białymstoku, sygn. akt II SA/Bk 534/11.