W związku z panującą epidemią koronawirusa ośrodek pomocy społecznej zakupił maseczki oraz środki dezynfekcyjne (płyn do dezynfekcji rąk oraz inne produkty odkażające). W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej wydatków ująć te zakupy? Czy właściwy będzie paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy może paragraf 423 „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych”?Mf potwierdza przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek vat.

Ministerstwo Finansów poinformowało w specjalnym komunikacie, że przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT. Zacznie ona obowiązywać od 1 lipca 2020 r.
Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT (miała zacząć obowiązywać od 1 kwietnia br.) oznacza, że do 30 czerwca 2020 r.:
będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku, do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.
(na podst. komunikatu MF)

Szczególne rozwiązania dotyczące gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego w zakresie zapobiegania covid-19 (koronawirusowi) i jego zwalczania

Zakres zmian

Ustawą z 2 marca 2020 r. zostały wprowadzone szczególne rozwiązania w zakresie gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).
Na mocy tej ustawy jednostki sektora finansów publicznych zostały zwolnione z obowiązku stosowania upzp do zamówień, których przedmiotem są:
  • towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, w sytuacji gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego,
  • usługi, dostawy lub roboty budowlane realizowane w związku z zapobieganiem epidemii lub jej zwalczaniem na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
Wprowadzono obowiązek wykonywania przez JST zadań nałożonych na te jednostki przez Prezesa Rady Ministrów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadania te mają być realizowane przez JST jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki ponoszone w związku z ich realizacją mają być finansowane z budżetu państwa. Zadania te mogą w szczególności dotyczyć zmian w strukturze organizacyjnej samodzielnego ZOZ lub jednostki budżetowej albo obowiązku przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym. Zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego dokonane w tym trybie nie wymagają podjęcia aktów (w tym uchwał) właściwych organów administracji publicznej. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i do KRS ma być dokonywany nieodpłatnie.
Wszystkie działające w poszczególnych województwach:
  • organy administracji rządowej i państwowe osoby prawne,
  • JST oraz tworzone przez nie jednostki nieposiadające osobowości prawnej i osoby prawne,
muszą w trybie natychmiastowym wykonywać polecenia wydawane przez wojewodów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia te mogą być wydawane pisemnie, a także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Jeśli jednostka nie zgodzi się na wykonanie polecenia, to spory w tej sprawie ma rozstrzygać Prezes Rady Ministrów.
Do ustawy o dochodach JST wprowadzono dodatkową regulację umożliwiającą udzielanie JST z budżetu państwa dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Do tych dotacji nie stosuje się ograniczeń z art. 128 ust. 2 uofp, czyli jeśli będą dotyczyć realizacji zadań własnych JST, to mogą być udzielone w kwocie przewyższającej 80 proc. kosztów realizacji zadania.
Rada Ministrów otrzymała dodatkowe kompetencje w zakresie wprowadzania zmian w budżecie państwa. W celu wsparcia realizacji zadań wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi może przenosić planowane wydatki budżetowe między częściami i działami budżetu. Zmiany te mogą być wprowadzane po uwzględnieniu wysokości oraz rodzaju koniecznego wsparcia i poziomu bieżącego wykonania wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W "TYGODNIKU GAZETY PRAWNEJ" >>>>>