Kiedy urzędnicy mogą przejść do pracy w innym urzędzie bez konieczności rozpisywania konkursu?
DGP
Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, można przenieść do pracy w innej jednostce, ale musi się to odbyć na jego wniosek lub za jego zgodą. Dla skorzystania z art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) musi zatem wystąpić jedna z dwóch sytuacji:
1) pracownik wystąpi z wnioskiem o przeniesienie,
Reklama
2) pracownik wyrazi zgodę na zaproponowane przez jego dotychczasowego pracodawcę przeniesienie.
Wniosek o przeniesienie pracownik może złożyć nie tylko do obecnego pracodawcy, lecz także do tego, do którego miałby zostać przeniesiony. Na przeniesienie w każdym przypadku wyrazić zgodę muszą obaj pracodawcy, a zatem adresatem wniosku nie może być tylko dotychczasowy zatrudniający.
Ustawa o pracownikach samorządowych nie nakłada żadnych ograniczeń terytorialnych ani czasowych. Zgodnie z jej przepisami takie przeniesienie może odbyć się w ramach tej samej lub do innej miejscowości i w każdym czasie. Dodatkowym warunkiem wynikającym z ustawy jest to, by takie przeniesienie nie naruszało ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego. Za zmianą muszą także przemawiać ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej, a nie np. koneksje lub relacje towarzyskie z wójtem.
Przepisy te stanowią bowiem wyłom w ogólnej regule ustawowej, czyli publicznym naborze. Dlatego też tego typu przenosiny nie mogą służyć obejściu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych ani służyć interesom przenoszonego ze szkodą dla pozostawianej instytucji. Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2013 r. (syng. akt I PK 27/13, Legalis) wynika, że formalnie przeniesienie pracownika między dwiema jednostkami to szczególny instrument prawny, który w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę umożliwia szybką zmianę pracodawcy bez potrzeby rozwiązywania umowy o pracę i może wywoływać skutki w zakresie warunków pracy i płacy u nowego pracodawcy. W wyniku przeniesienia nie jest sporządzana nowa umowa o pracę. Treść dotychczasowej ulega modyfikacji w zakresie określenia pracodawcy oraz miejsca świadczenia pracy. Zmianie mogą ulec inne warunki stosunku pracy, np. nazwa zajmowanego przez pracownika stanowiska, wysokość wynagrodzenia czy zakres obowiązków.