Rada gminy nie może określać przesłanek, których wystąpienie powoduje, że wójt ma odwołać osobę wchodzącą w skład zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Taką nieprawidłowość stwierdził wojewoda śląski, który unieważnił część zapisów uchwały rady gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie utworzenia takiego zespołu. Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczyły m.in. regulacji wskazującej, że członkowie tego gremium są powoływani na czas nieokreślony zarządzeniem wójta spośród podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3–5 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.), na podstawie zawartych z nimi porozumień.
Dodatkowo zawarcie porozumień ma być poprzedzone konsultacjami i mają być w nich określone zasady współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prac zespołu. W ocenie wojewody radni przekroczyli w ten sposób zakres ustawowego upoważnienia do wydania uchwały w sprawie powołania zespołu, który wynika wprost z art. 9a ust. 15 ustawy. Zgodnie z nim rada gminy ma określić tryb, sposób powołania i odwoływania członków zespołu antyprzemocowego. To oznacza, że radni nie są uprawnieni do regulowania kwestii dotyczących porozumień.
Kolejny zapis, który wzbudził wątpliwości wojewody, odnosił się do zapisania w uchwale przypadków, w których wójt może odwołać osobę należącą do zespołu. Radni postanowili bowiem, że stanie się tak, gdy dojdzie do rażących zaniedbań oraz działań lub zachowań nieprzystających do funkcji. Jak podkreślił wojewoda, ustawa nie uzależnia członkowstwa w zespole od spełnienia warunków wyznaczonych przez radę. To oznacza, że może ona jedynie uregulować tryb i sposób odwoływania członków zespołu, czyli procedurę, a nie merytoryczne przesłani uzasadniające wykluczenie z tego gremium. Wreszcie wojewoda uznał, że wykraczające poza ustawową delegację jest również ustalenie zasad organizacji prac grup roboczych (są one powoływane przez zespół do zajmowania się konkretnymi przypadkami przemocy w rodzinie), bo radni nie mają kompetencji do stanowienia jakichkolwiek unormowań w tym zakresie.

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 2 stycznia 2020 r., nr NPII.4131.1.874.2019 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia