Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może kierować poleceń służbowych do pracowników urzędu gminy wykonujących zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych w zakresie wskazanym w tym przepisie, a przynajmniej – nie jest dopuszczalne, by wydawał on polecenia, które byłyby sprzeczne z tymi wydawanymi przez przewodniczącego rady.
Bartosz Bator, adwokat / DGP
autor: Bartosz Bator, adwokat
Reklama
Czy przewodniczący rady gminy i radni mogą wydawać polecenia pracownikom samorządowym? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
Po pierwsze, takie nowe uprawnienie w stosunku do urzędników ma tylko przewodniczący rady gminy, a nie radni. Po drugie, przewodniczący może wydawać polecenia tylko w określonym zakresie, tj. w związku z realizacją swoich obowiązków. Może je kierować do pracowników urzędu gminy wykonujących zadania organizacyjne, prawne oraz inne, ale tylko wtedy gdy dotyczą funkcjonowania rady gminy, komisji i radnych.
Co ważne, poleceń tych przewodniczący nie może kierować do wszystkich pracowników urzędu gminy, ale tylko do ich określonej grupy, wyróżnionej na podstawie kryterium wykonywanych zadań. Polecenia nie mogą dotyczyć całości zadań wykonywanych przez osoby należące do tej grupy. Muszą dotyczyć jedynie zadań powiązanych wprost z zakresem obowiązków tego podmiotu. Przewodniczący rady może adresować polecenia służbowe do wszystkich pracowników komórki organizacyjnej urzędu gminy, w której regulaminie organizacyjnym przypisano zadania z zakresu obsługi rady gminy, jej komisji i radnych. Może polecić pracownikom urzędu gminy przygotowanie projektu porządku obrad, zawiadomienia o zwołaniu sesji rady, projektów uchwał (jeżeli jest uprawniony do ich wnoszenia), powielenie materiałów przeznaczonych dla radnych, techniczne przygotowanie pomieszczeń, w których odbywają się sesje rady i posiedzenia jej komisji, opracowanie projektu wezwania do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego i informacji o przeszkodach w wykonywaniu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu. Nie wstępuje on jednak w obowiązki przełożonego w rozumieniu prawa pracy, związane z odpowiedzialnością za organizację i przebieg procesu pracy, np. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (np. art. 212 kodeksu pracy).
A jeśli polecenie wójta ma pierwszeństwo lub jest ważniejsze? Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może kierować poleceń służbowych do pracowników urzędu gminy wykonujących zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych w zakresie wskazanym w tym przepisie, a przynajmniej – nie jest dopuszczalne, by wydawał on polecenia, które byłyby sprzeczne z tymi wydawanymi przez przewodniczącego rady.