Zmiany, które zaczęły obowiązywać z nadejściem nowego roku, związane są z nowymi wysokościami różnych opłat, uiszczanych na rzecz Wód Polskich.
tygodnik GP okładka 3 stycznia 2020 / Dziennik Gazeta Prawna

Nowe stawki opłat

Nowe wysokości stawek dotyczą opłaty podwyższonej, opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych, opłaty legalizacyjnej, a także za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”. Opublikował je minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w Monitorze Polskim z 2019 r. (nr 1036, 1031, 1030, 1029).
W nadchodzącym roku wejdzie również w życie norma wprowadzająca do prawa wodnego instytucję milczącego załatwienia sprawy, która znajdzie zastosowanie w przypadku zgłoszeń wodnoprawnych. A to oznacza, że sprawę uznaje się za załatwioną w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli co do zasady w terminie miesiąca od doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji ten organ nie wyda decyzji kończącej postępowanie lub nie wniesie sprzeciwu.
Jednak znacznie większe konsekwencje dla finansów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w 2020 r. będą miały przepisy, które weszły w życie 23 listopada 2019 r. To pokłosie sporu dotyczącego sposobu obliczania poboru wód jeszcze z 2018 r., rozstrzygniętego przez ustawodawcę niestety nie po myśli przedsiębiorców i inaczej, niż wynikało to z wyroków sądów administracyjnych. Ustawodawca postanowił przyjść z pomocą budżetowi Wód Polskich, a nie firmom wodociągowym, i ustawą z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2170) wprowadził wprost przepis nakazujący w opisanej wyżej sytuacji obliczanie opłaty stałej za usługi wodne z zastosowaniem zakwestionowanej wcześniej przez sądy metody. Zgodnie z nowo dodanym art. 552a prawa wodnego: „W przypadku gdy pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie zintegrowane nie określa zakresu korzystania z wód w m sześc./s, ustalenia wysokości opłaty stałej za usługi wodne, o których mowa w art. 271 ust. 2‒5, dokonuje się z uwzględnieniem wyrażonych w m sześc. na godzinę maksymalnych ilości możliwych do: 1) pobrania wód podziemnych albo powierzchniowych, (…) ‒ określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych i przeliczonych na m sześc./s.”. Wprowadzona norma dotyczy metodologii ustalenia opłaty stałej za usługi wodne, dotyczącej nie tylko pobierania wód podziemnych albo powierzchniowych, lecz także odprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych, odprowadzenia do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta czy też wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi. Tym samym w 2020 r. przedsiębiorcy zapłacą wyższe opłaty stałe za usługi wodne.Maciej Łukaszewicz, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k.,