W styczniu 2020 r. ma ruszyć nabór wniosków w konkursie, w którym samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie na tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych (CUS). W jego ramach ma powstać 30 takich jednostek.
Konkurs został ogłoszony wczoraj w trakcie konferencji poświęconej CUS, która odbywała się w Kancelarii Prezydenta. To właśnie z inicjatywy głowy państwa uchwalona została ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizacji usług społecznych przez CUS (Dz.U. poz. 1818), która zacznie obowiązywać od następnego miesiąca. Jej przepisy przewidują, że gminy będą mogły fakultatywnie tworzyć instytucje, które będą realizować zadania z zakresu m.in. pomocy społecznej, polityki rodzinnej, wspierania niepełnosprawnych czy kultury, skierowane zarówno do ogółu mieszkańców, jak i grup o szczególnych potrzebach. Jednocześnie, aby zachęcić samorządy do zakładania centrów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło zorganizować konkurs, na który przeznaczonych będzie 100 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
– Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie CUS. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczonych usług do potrzeb mieszkańców, i do własnych możliwości finansowych – mówiła Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Zasady konkursu zakładają tworzenie czterech typów CUS. Pierwszy z nich to centrum działające na obszarze jednej gminy, które powstanie poprzez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej (OPS). Drugi typ to jednostka obejmująca swoim zasięgiem teren dwóch lub więcej samorządów, która będzie działać obok OPS. Z kolei trzeci rodzaj to CUS dla gminy mającej powyżej 100 tys. mieszkańców, gdzie będzie funkcjonować jako odrębna jednostka organizacyjna w stosunku do OPS. Natomiast czwarty typ to centrum w mieście na prawach powiatu, gdzie zastąpi dotychczasowy miejski ośrodek pomocy rodzinie (łączy on funkcje OPS oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie). Wspomniane 100 mln zł zostanie zaś podzielone w ten sposób, że na pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rodzaj CUS przeznaczone będzie 38 mln zł, 40 mln zł, 11 mln zł i 10 mln zł. Jednocześnie określony został maksymalny limit dofinansowania na jedno centrum, którego wysokość będzie uzależniona od tego, jaki typ ma powstać oraz ilu mieszkańców ma gmina. Będzie wynosić od 2,5 mln zł do maksymalnie 5 mln zł.
Okres realizacji projektu będzie wynosił 36 miesięcy, a kolejne trzy lata będzie wynosił okres trwałości działania CUS. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do końca lutego 2020 r.