Rada gminy powinna w uchwale określić maksymalną kwotę opłaty ponoszą przez rodziców na zapewnienie posiłków dla wszystkich dzieci przebywających w żłobku.
Tak wskazał wojewoda śląski, który stwierdził nieważność uchwały podjętej przez radę miasta w Świętochłowicach określającą wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych. Zastrzeżenia wojewody dotyczyły zapisu, z którego wynikało, że maksymalna dzienna opłata za wyżywienie malucha wynosi 10 zł miesięcznie, natomiast w przypadku dzieci z dietami, należność jest ustalana indywidualnie w zależności od stosowanych produktów. W ocenie organu nadzoru radni w ten sposób wykroczyli poza delegację do wydania uchwały – wyrażoną w art. 58 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.). Uzasadniał to tym, że rada przyznała organowi, który wykonuje uchwałę, prawo do określania opłaty za wyżywienie dzieci z dietami, w tym także na poziomie wyższym niż 10 zł, podczas gdy należy to do jej wyłącznej kompetencji.
Wojewoda zakwestionował też mechanizm ustalania kwoty wnoszonej za pobyt dziecka w placówce opieki. Sprowadzał się on do tego, że należność wynosząca: 0,24 zł, 0,48 zł, 0,71 zł lub 1 zł miesięcznie, była uzależniona od wysokości dochodu netto w przeliczeniu na członka rodziny. Tymczasem zdaniem wojewody taka opłata ma charakter pozorny i w rzeczywistości polega na określeniu warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty, a nie jej faktycznej wysokości. Co więcej, nie wiadomo jak należy rozumieć zwrot o dochodzie netto członka rodziny, bo w uchwale to pojęcie nie zostało zdefiniowane. Ponadto wojewoda uznał, że w uchwale nie powinny zostać podane konkretne nazwy placówek, w których będą obowiązywać opłaty, bo zawarte w niej zasady powinny mieć zastosowanie do ustalania odpłatności nie tylko w aktualnie działających żłobkach i klubach dziecięcych, ale też tych, które powstaną w przyszłości.
Reklama

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 27 września 2019 r., nr NPII.4131.1.610.2019. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia