Maleją szanse na wprowadzenie podobnych standardów lokali wyborczych w całym kraju.
Projekt zmian w tym zakresie trafił do Sejmu jeszcze w marcu tego roku. Przygotowała go sejmowa komisja do spraw petycji. Stwarza on podstawę prawną do określenia w drodze rozporządzenia (przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) szczegółowych wymogów, jakie musi spełniać każdy lokal wyborczy (z wyłączeniem tych tworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w ich oddziałach zewnętrznych, na polskich statkach morskich oraz za granicą).
Obecnie zgodnie z przepisami wskazany minister (po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej) określa w rozporządzeniu warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać lokal obwodowej komisji wyborczej, tak aby był dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. W każdej gminie musi być takich lokali co najmniej 50 proc. Druga część tych pomieszczeń nie podlega już jednak tak rygorystycznym regulacjom.
Zdaniem projektodawców nie ma podstaw do tak dużego różnicowania wyborców. Istnieją bowiem pewne standardy, które mogą być wdrożone we wszystkich miejscach bardzo niewielkim kosztem. Chodzi np. o zapewnienie w każdym lokalu możliwości oddania głosu zarówno na siedząco, jak i stojąco, wyposażenie lokalu w konkretne urządzenia, jak np. lupa, zapewnienie miejsca, gdzie można odłożyć podczas wypełniania kart przedmioty osobiste, jak np. kule, określenie rozmiaru stolika w sposób dostosowany do rozmiaru karty do głosowania.
Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała jednak projekt ustawy.
W uzasadnieniu decyzji rząd wskazał, że określenie wymogów dotyczących wyposażenia budynków lub lokali w odpowiednie meble oraz inne sprzęty i urządzenia, tak by zapewnić wyborcom dogodne warunki do oddania głosu, leży poza kompetencjami ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Jest on bowiem organem upoważnionym do wydawania, w formie aktów powszechnie obowiązujących, warunków technicznych dotyczących projektowania i budowy budynków lub ich części (lokali). A także ich wyposażania w urządzenia takie jak przyłącza (czy też służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków), przejazdy, ogrodzenia, miejsca postojowe i place pod śmietniki.
Rada Ministrów sugeruje, że to Państwowa Komisja Wyborcza mogłaby ewentualnie rozważyć wydanie wytycznych w zakresie niezbędnego wyposażenia lokali wyborczych. To ona jest bowiem organem, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów i referendów. Niemniej jednak, jak zauważa, lokale wyborcze są organizowane w budynkach już istniejących i niekiedy spełnienie określonych wymogów może okazać się technicznie niemożliwe.
W każdym razie rząd uważa, że dalsze procedowanie projektu nie ma sensu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do pierwszego czytania w Sejmie