W gminnej komisji skarg i wniosków zasiadają radni związani z lokalnym włodarzem. Nikt poza nimi nie ma informacji, jakie pisma wpływają do samorządu. Czy skarga od mieszkańców na wójta musi być upubliczniona na stronie urzędu?
Zagwarantowane każdemu w konstytucji prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych, a nawet do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami tego działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w terminie siedmiu dni) przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.