W gminnej komisji skarg i wniosków zasiadają radni związani z lokalnym włodarzem. Nikt poza nimi nie ma informacji, jakie pisma wpływają do samorządu. Czy skarga od mieszkańców na wójta musi być upubliczniona na stronie urzędu?
DGP
Zagwarantowane każdemu w konstytucji prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych, a nawet do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami tego działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w terminie siedmiu dni) przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Jedną z kluczowych kwestii jest, kto i na jakich zasadach powinien dowiedzieć się o wyniku rozpoznania sprawy. Przepisy k.p.a. nie obligują organu rozpoznającego skargę do upubliczniania rozstrzygnięcia. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się jedynie skarżącego.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Jeśli skarga na wójta została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi organu, a skarżący ponowił ją bez wskazania nowych okoliczności – rada gminy może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.