Ochotnicze straże pożarne (OSP) mogą już wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych.
OSP mają na to czas do 10 września 2019 r. W tym roku do podziału przeznaczono 82 mln zł.
Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 r.
Jak tłumaczył rząd, ochotnicze straże pożarne oprócz walki z pożarami i pomocy ofiarom wypadków drogowych wykonują też inne ważne działania. Do tej pory były one uregulowane jedynie w statutach OSP, teraz zdecydowano się na umieszczenie ich w ustawie.
Chodzi o:
  • organizowanie wydarzeń służących popularyzowaniu sportu i kultury fizycznej;
  • przygotowywanie przedsięwzięć upowszechniających wiedzę i umiejętności w zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie współpracy między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • popularyzowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Nowe przepisy wprowadziły również mechanizm finansowania wymienionych zadań. Środki będą mogły być przekazywane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz przez fundacje, stowarzyszenia i instytucje ubezpieczeniowe.
Ich wysokość jest określana corocznie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. On też będzie dokonywał podziału pieniędzy na podstawie wniosku złożonego przez ochotniczą straż. Podczas prac legislacyjnych właśnie ta regulacja budziła najwięcej kontrowersji. Posłowie opowiedzieli się bowiem za poprawką zgłoszoną przez klub parlamentarny PSL-KP, która zmieniała zasady rozdziału środków dla jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Zakładała ona, że podziałem pieniędzy zajmą się podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP, czyli m.in. gminy. W Senacie przywrócono jednak pierwotne brzmienie tego przepisu, tj. określono, że kompetencje w tym obszarze będzie miał minister spraw wewnętrznych i administracji.
OSP mogą składać wnioski do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.