Wprawdzie dzienny dom pobytu lub klub „Senior+” może być połączony z ośrodkiem pomocy społecznej (OPS), ale obydwie jednostki muszą mieć odrębnych szefów.
Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jakie otrzymał Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Domy oraz kluby „Senior+” są placówkami przeznaczonymi dla osób starszych, na których powstanie oraz bieżące utrzymanie samorządy otrzymują dofinansowanie z budżetu państwa (w ramach programu prowadzonego przez resort rodziny). Jednocześnie zgodnie z art. 111a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508.) gmina może połączyć OPS z ośrodkiem wsparcia, a do takich właśnie należy jednostka „Senior+”. Przy takim rozwiązaniu taka placówka działa w strukturze OPS. Samorządy zastanawiały się, czy przy skorzystaniu z tej możliwości kierownik OPS może też stać na czele placówki dla seniorów. Jednak jak poinformował MRPiPS obydwie instytucje muszą mieć oddzielnych kierowników.
Reklama
W przesłanej przez resort interpretacji znalazła się też odpowiedź na pytanie samorządów dotyczące zlecania prowadzenia placówki „Senior+” podmiotom zewnętrznym. Ministerstwo przyznaje, że po uzyskaniu dotacji z programu gmina lub powiat mogą powierzyć to zadanie, ale jedynie podmiotom, o których jest mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie. Wśród nich są m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne.
Resort rodziny rozstrzyga również wątpliwości samorządów odnoszące się do jednego z zapisów programu „Senior+”, który wymaga, aby korzystający z zajęć ruchowych, sportowo-rekreacyjnych oraz aktywizujących mieli zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w nich. Resort wyjaśnia, że chodzi tu o zaświadczenie wydawane przez lekarza rodzinnego, uprawniające do uprawiania sportu szkolnego, bo osoby starsze wykonują jedynie ćwiczenia ogólnousprawniające lub indywidualne z fizjoterapeutą. Nie ma natomiast wymogu posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego.
Ponadto MRPiPS informuje, że w wspomnianych placówkach nie jest możliwe wprowadzenie przerwy wakacyjnej, bo w myśl zasad programu powinny one zapewniać co najmniej ośmiogodzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Tym samym nie przewiduje przerw wakacyjnych ani żadnych innych wolnych dni poza ustawowymi.