Podwyższenie współczynników pracy i kwota bazowa na poziomie średniej krajowej już w tym roku – to postulat Naczelnej Rady Lekarskiej wobec procedowanej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dziś zajmie się nią senacka komisja.
Nowelizowana ustawa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1473 ze zm.) stanowi, że minimalne płace to iloczyn wskaźnika przypisanego danym grupom zawodowym i kwoty bazowej. Do określonego w ustawie minimum dochodzi się stopniowo – co roku 1 lipca podwyższając płace będące poniżej tej kwoty. Docelowa wartość ma być osiągnięta w 2022 r. Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje podwyższenie kwoty bazowej z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł. Od przyszłego roku ma być ona równa średniej krajowej.
W opinii NRL już teraz należałoby ją podnieść do wysokości przeciętnego wynagrodzenia (ponad 5 tys. zł). Samorząd apeluje też o istotne podwyższenie współczynników pracy – zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli zawodów medycznych. Podobne postulaty formułowane były przez inne grupy zawodowe na etapie prac w Sejmie oraz poparte przez posłów opozycji. Obecne wartości kształtują bowiem płace wielu pracowników na poziomie ok. 2,7–3 tys. zł brutto.
Sprzeciw samorządu lekarskiego budzi także brak zapewnienia środków na realizację nowelizacji – muszą je wygospodarować dyrektorzy z pieniędzy, które dostają od NFZ. – Taki stan sprawy spowoduje pogorszenie i tak bardzo trudnej sytuacji finansowej placówek ochrony zdrowia – przewiduje NRL. Budziło to także zastrzeżenia parlamentarzystów.
Jednocześnie lekarze protestują przeciwko sposobowi pracy nad projektem tej ustawy, który pominął etap konsultacji społecznych. Nad nowelą dyskutowano w ramach Rady Dialogu Społecznego, jednak jej projekt nie został upubliczniony przed przyjęciem przez rząd. – Uniemożliwiło to samorządowi lekarskiemu zgłoszenie uwag przed skierowaniem do prac w Sejmie tego ważnego dla pracowników systemu ochrony zdrowia projektu nowelizacji ustawy – podkreśla NRL.
Etap legislacyjny
Projekt przed rozpatrzeniem przez Senat