Nie można odliczać podatku naliczonego od wydatków, które poprawiają wizerunek gmin – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.
Problem dotyczy samorządów, które ponoszą wydatki na promocję i zagospodarowanie przestrzeni. Zobowiązuje je do tego ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506). Zgodnie z nią muszą utrzymywać zieleń, czystość, budować i remontować chodniki, organizować wydarzenia promocyjne, np. imprezy pod patronatem prezydenta. Jednocześnie prowadzą działalność opodatkowaną, w tym sprzedają i dzierżawią nieruchomości. Samorządy uważają więc, że powinny mieć prawo do odliczenia przynajmniej części VAT związanego z wydatkami na promocję, bo służą one działalności opodatkowanej.
Sprawa rozstrzygnięta wczoraj przez NSA dotyczyła Łodzi. Miasto poniosło wydatki na dwa projekty promocyjne. Jeden nosił tytuł „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”, drugi „Przyjedź, zobacz, zainwestuj”. Łódź przekonywała, że promocja ma związek z komercyjną ofertą w zakresie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości skierowaną do firm i inwestorów. Zwiększy też liczbę turystów, co przełoży się na obroty z najmu lokali użytkowych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził jednak, że budowanie wizerunku i promowanie miasta należy do zadań publicznych gminy, dlatego od takich wydatków nie przysługuje odliczenie VAT.
Zgodziły się z nim sądy obu instancji. WSA w Łodzi wyjaśnił, że wydatki na realizację programu promocyjnego nie mogą generować prawa do odliczenia tylko dlatego, że pośrednio wpływają na atrakcyjność nieruchomości, które gmina wykorzystuje do celów komercyjnych. Wyjaśnił, że nakłady muszą dotyczyć bezpośrednio i konkretnie składników majątku wykorzystywanych do czynności opodatkowanych. Jedynie wtedy można bowiem mówić o nakładach gminy dotyczących jej działania w charakterze podatnika VAT.
Niekorzystny dla miasta był też wyrok NSA. Uzasadniając go, sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek powołała się na trzy inne orzeczenia – z 28 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 558/17), 7 czerwca 2016 r. (sygn. akt I FSK 491/16), 12 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I FSK 943/14). Przypomniała, że wynika z nich, iż wydatki promocyjne nie są wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą jednostki samorządu terytorialnego.
– Promocja gminy jest jednym z jej zadań własnych. Ma na celu pokazanie jej jako obszaru sprzyjającego inwestorom, przyciągającego kapitał, promującego lokalną wytwórczość itd. – podkreśliła sędzia, wskazując, że promocja ma służyć mieszkańcom, a nie gminie jako przedsiębiorcy.
Dodała, że oczywiście działania promocyjne mają wpływ na działalność gospodarczą gminy, ale czynności opodatkowane nie są głównym celem ich prowadzenia ani głównym celem samej gminy. – Z tego powodu nie można takich wydatków traktować jako związanych z działalnością gospodarczą – podkreśliła sędzia.

ORZECZNICTWO

Wyroki NSA z 16 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 261/17 oraz I FSK 262/17.