Nowe wzory do obliczania poziomu recyklingu odpadów komunalnych mają ułatwić gminom osiągnięcie wymaganych pułapów.
W Sejmie jest już rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. poz. 1454 ze zm.). Znalazły się w nim zmiany dotyczące właściwie każdego elementu odpadowego systemu: dwukrotnie wyższa opłata za śmieci niesegregowane, zniesienie rejonizacji w przekazywaniu odpadów do instalacji ich przetwarzania i nowe zasady odbioru śmieci z nieruchomości niezamieszkanych. Jednym z celów nowych przepisów jest pomoc gminom w osiągnięciu 50-proc. poziomu recyklingu odpadów z gospodarstw domowych i 70-proc. w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (także komunalnych).
Do projektu ustawy resort środowiska dołączył projekt rozporządzenia, a w nim nowe wzory, z których mają skorzystać samorządy z odesłaniem do ogólnej definicji odpadów komunalnych w ustawie o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.).