Nowe wzory do obliczania poziomu recyklingu odpadów komunalnych mają ułatwić gminom osiągnięcie wymaganych pułapów.
W Sejmie jest już rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. poz. 1454 ze zm.). Znalazły się w nim zmiany dotyczące właściwie każdego elementu odpadowego systemu: dwukrotnie wyższa opłata za śmieci niesegregowane, zniesienie rejonizacji w przekazywaniu odpadów do instalacji ich przetwarzania i nowe zasady odbioru śmieci z nieruchomości niezamieszkanych. Jednym z celów nowych przepisów jest pomoc gminom w osiągnięciu 50-proc. poziomu recyklingu odpadów z gospodarstw domowych i 70-proc. w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (także komunalnych).
DGP
Reklama
Do projektu ustawy resort środowiska dołączył projekt rozporządzenia, a w nim nowe wzory, z których mają skorzystać samorządy z odesłaniem do ogólnej definicji odpadów komunalnych w ustawie o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.).
Do tej pory poziom recyklingu był obliczany wyłącznie w stosunku do poszczególnych odpadów komunalnych. W ocenie skutków regulacji resort zaznaczał jednak, że przyjęty sposób obliczania nie oddawał w pełni faktycznego poziomu zagospodarowania odpadów komunalnych.
Efektem nowych przepisów ma być umożliwienie uwzględnienia wszystkich odpadów komunalnych w masie odpadów poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, co przełoży się na wyższy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. W uzasadnieniu zaznaczono, że dotychczasowe przepisy określały, aby poziom ten był liczony w stosunku do czterech frakcji odpadów komunalnych, czyli papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. – Nowe rozwiązania umożliwią liczenie poziomu w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych, które zostaną poddane recyklingowi i przygotowaniu do ponownego użycia, uwzględniając również odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – czytamy.
Poziom recyklingu dla gmin
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu