Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło dwa projekty ustaw zmieniające organizację pracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz zasady ochrony upraw.
Pierwszy projekt przewiduje podporządkowanie wojewódzkich inspektoratów generalnemu inspektorowi, a nie, jak dotychczas, wojewodom. Także laboratoria będą podporządkowane bezpośrednio GIORiN, a nie wojewódzkim inspektoratom. Proponowana zmiana organizacji ma pozwolić na efektywne zarządzanie bazą laboratoryjną inspekcji. To z kolei umożliwi sprawne reagowanie na zagrożenia oraz nagłą potrzebę wykonania dużej liczby badań w krótkim okresie.
60 tys. przedsiębiorców związanych z branżą roślin i produktów roślinnych dotkną skutki ustawy
1,4 mln producentów rolnych jest w Polsce według GUS
Dziś próbki są badane w tym samym województwie, w którym zostały pobrane. W razie spiętrzenia prac przedsiębiorcy i obywatele (np. posiadacze lasów czy ogrodów) muszą więc długo czekać na wyniki analiz.
Drugi ze skierowanych wczoraj do konsultacji projektów wprowadza natomiast obowiązek wpisu do urzędowego rejestru podmiotów zawodowych (prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa). Zostaną nim objęte wszystkie firmy (obecnie wpisane do rejestru przedsiębiorców), które zajmują się uprawą, wytwarzaniem, magazynowaniem, pakowaniem, sortowaniem czy transportem roślin lub produktów roślinnych.
Ułatwieniem dla producentów rolnych będzie przekazanie paszportowania roślin podmiotom zawodowym – dziś zajmuje się tym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Obowiązki te zostaną przekazane w drodze upoważnienia. Jednak realizacja zadań w celu ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się agrofagów (to szkodniki i chwasty obniżające plony roślin uprawnych) spoczywać będzie na samych producentach rolnych. Wojewodowie zyskają zaś uprawnienia do ustanawiania obszarów wolnych od określonych agrofagów.
Etap legislacyjny
Projekty ustaw skierowane do konsultacji publicznych