Nowy burmistrz podjął kilka kontrowersyjnych decyzji, w tym o likwidacji szkół. Mieszkańcy są niezadowoleni z jego postępowania. Mają też bardzo poważne zastrzeżenia do jego zastępcy, który nadzoruje oświatę. Czy mogą kierować skargi na jego działanie?
Bartosz Bator adwokat / DGP
Bartosz Bator, adwokat:
Tak. Zezwala na to kodeks postępowania administracyjnego. Niezależnie od tego, w Konstytucji RP każdy ma zagwarantowane prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Takie uprawnienie jest realizowane na zasadach określonych przepisami działu VIII k.p.a.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, musi przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu.
Organy samorządu terytorialnego są obowiązane przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kodeks postępowania administracyjnego wymaga więc, by obywatel miał zagwarantowany bezpośredni kontakt z urzędnikami. W efekcie burmistrz albo jego zastępca musi znaleźć czas na indywidualne spotkania z mieszkańcami. Przepisy wymagają też, by dni i godziny przyjęć były dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Informacja o terminach powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach.
Samorządowcy zostali tym samym zobowiązani do ustalenia szczegółowego harmonogramu dni i godzin, w których będą przyjmowani obywatele.