Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, którego kadencja trwa 5 lat od momentu wyborów. Radni wchodzący w jego skład wybierani są w wyborach bezpośrednich, a podział mandatów między nimi odbywa się w sposób proporcjonalny.

Zasady wyborów do sejmików województw

Wybory do sejmików województw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborca głosuje, stawiając znak „×” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów danej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Liczba wybieranych radnych

W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

W wyborach do sejmików województw podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów lub grupy list dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy. Przy podziale stosuje się metodę d’ Hondta. Polega ona na tym, że liczba głosów oddanych na każdą listę dzielona jest kolejno przez 1, 2, 3, 4 i w razie potrzeby dalsze liczby. Spośród wyników wybierana jest taka liczba największych ilorazów, która odpowiada liczbie mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym.

W podziale mandatów, uczestniczą listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali województwa oddano co najmniej 5 % ważnie oddanych głosów.