Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wesprze wójta i burmistrza w załatwianiu spraw i sporów podatkowych. Gminy zyskają też możliwość zaskarżenia decyzji samorządowego kolegium odwoławczego.
Wynika to z projektu przepisów wprowadzających nową ordynację podatkową. Zakłada on nowelizację m.in. ustawy o KAS (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.).

Skarbówka pomoże

Chodzi o to, że w ramach Krajowej Administracji Skarbowej ma powstać „Podatkowe Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych”. Będzie działało w ramach Krajowej Informacji Skarbowej i pomoże przy rozwiązywaniu problemów gmin w zakresie pobieranych przez nie danin. Pisaliśmy o tym w artykule „Nowa ordynacja podatkowa ma obowiązywać od roku 2020” (DGP nr 119/2018). Z projektu wynika, że gminy będą mogły liczyć na pomoc nie tylko przy uzyskaniu istotnych dla nich informacji, ale też przy załatwianiu indywidualnych spraw podatników, np. przy wydawaniu decyzji określających wysokość podatku. W tym ostatnim przypadku wsparcie będzie udzielone tylko na wniosek. Tak samo będzie w przypadku załatwiania wsparcia w zakresie zastępstwa procesowego. Szczegółowe zasady wsparcia na wniosek zostaną określone w rozporządzeniu ministra finansów.

Spór z GKO

Projekt przewiduje też wprowadzenie możliwości zaskarżania do sądów administracyjnych decyzji samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO). Zmiana w tym zakresie ma się pojawić w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369.). Dziś samorządy nie mają do tego legitymacji. Potwierdził to zarówno Naczelny Sąd Administracyjny (postanowienie NSA z 24 maja 2006 r., II FSK 818/05), jak i Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 29 października 2009 r., sygn. akt K 32/08).
Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu podkreśliło, że w swoim wyroku TK dopuścił możliwość wyposażenia gminę w taką legitymację skargową. Dlatego też resort zdecydował się na zmianę. Wyjaśnił też, że na niekorzystnych decyzjach SKO gminy bardzo często tracą znaczne dochody podatkowe. MF wyjaśnił, że w tym przypadku chce wprowadzić podobne rozwiązania, jakie dziś przysługują odnośnie do rozstrzygnięć organów nadzorczych, np. regionalnych izb obrachunkowych. Gminy mogą je bowiem zaskarżyć do sądów administracyjnych.

Podatki lokalne

Planowane przez resort finansów zmiany wpłyną też na liczbę prowadzonych postępowań dotyczących podatków gminnych. Z projektu nowej ordynacji podatkowej wynika bowiem, że organy podatkowe nie będą wszczynać postępowań, gdy będzie chodziło o kwotę nieprzekraczającą 50 zł. Tak też ma być w przypadku samorządów. Do tych zmian mają być dostosowane przepisy o podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym. Zostanie usunięty z nich punkt, który nakazuje niepodejmowanie działań, gdy wysokość zobowiązania nie przekracza kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie to 7,80 zł).
Etap legislacyjny
Projekt przepisów wprowadzających ustawy: ordynacja podatkowa i o Rzeczniku Praw Podatnika w konsultacjach