Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych zwróciło się do samorządów o podjęcie działań, które zwolnią z opłat za parkowanie kierowców z dysfunkcjami zdrowotnymi.
Pismo w tej spawie trafiło do Związku Powiatów Polskich oraz Związku Miast Polskich, a jego wysłanie było efektem licznych informacji napływających do BON od osób niepełnosprawnych, które mają trudności z korzystaniem z miejsc postojowych na terenie całego kraju. Co do zasady jest tak, że zgodnie z przepisami o ruchu drogowym karta parkingowa jest dokumentem uprawniającym osoby z dysfunkcjami do zatrzymywania samochodu na miejscach specjalnie wydzielonych i dla nich przeznaczonych – w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania. Te przepisy nie zwalniają jednak z opłat za postój.
Kwestie odpłatności określają natomiast regulacje zawarte w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222). Przewidują one, że osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w obrębie płatnej strefy na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów lub podmiotu zarządzającego terenem, na którym znajduje się parking. W praktyce oznacza to, że sytuacja na terenie kraju jest niejednolita, bo część samorządów stosuje zwolnienia na swoim terenie, a inne nie, co niejednokrotnie kończy się ukaraniem za brak opłaty.
BON wskazuje, że decyzja o wprowadzeniu zwolnienia od opłat za parkowanie oraz określenie sposobu realizacji należy wyłącznie do organów władzy samorządowej, która wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Niemniej zaznacza, że osoby niepełnosprawne ze względu na zwiększoną potrzebę korzystania z leczenia i różnych form rehabilitacji są zmuszone do ponoszenia kosztów z tym związanych i często znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego, mając na uwadze dbałość o szeroko pojęte wsparcie osób z dysfunkcjami oraz urzeczywistnianie praw tych osób do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, BON zwraca się do ZPP i ZMP o zainteresowanie tym problemem oraz rozważenie możliwości podjęcia działań prowadzących do jego rozwiązania.