Rada gminy przyznała wójtowi 10 tys. zł nagrody. Mieszkańcom nie spodobała się ta decyzja, bo uważają, że samorząd coraz bardziej się zadłuża, likwidowane są szkoły, a inicjatywy mieszkańców przepadają. Czy kierownik jednostki samorządu terytorialnego może zwrócić nagrodę?
Kwestię wynagrodzenia wójta regulują ustawy o samorządzie gminnym oraz o pracownikach samorządowych, a także rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy do wyłącznej kompetencji rady gminy i odbywa się w drodze uchwały. Ponadto na mocy art. 8 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) czynności z zakresu prawa pracy, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wobec wójta, wykonuje przewodniczący rady gminy. Rada ma możliwość zmiany jego wynagrodzenia, a co za tym idzie, ma również prawo do obniżenia tego świadczenia.
ikona lupy />
Bartosz Bator adwokat / Dziennik Gazeta Prawna
Wójt jako pracownik samorządowy może otrzymać: dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową oraz jednorazową odprawę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowym świadczeniem mogą być także dodatki funkcyjny i specjalny. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art. 84 k.p. pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.
Oprócz wynagrodzenia za pracę w ścisłym znaczeniu ochronie przewidzianej w art. 84 k.p. podlegają należności majątkowe przysługujące pracownikowi na podstawie przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 par. 1 k.p., spełniające podobne funkcje co wynagrodzenie. Należność zagwarantowana w umowie o pracę, będąca swoistym „bonusem”, niemającym odpowiednika w przepisach prawa pracy i niebędąca wynagrodzeniem za pracę ani niespełniająca podobnej funkcji co wynagrodzenie, nie mieści się w tak rozumianym przedmiocie ochrony. Takiego „bonusu” wójt może się zrzec. Ale nagroda też może być objęta ochroną prawną. Na przykład nagroda jubileuszowa, czyli taka, którą przewidują przepisy płacowe, nie należy do innych świadczeń związanych z pracą, lecz do wynagrodzenia za pracę. Z tego względu zrzeczenie się przez wójta nagrody jubileuszowej jest nieważne na podstawie art. 58 par. 1 k.c.