Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zapowiada uregulowanie zasad i trybu przyjmowania osób do specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Zmiany zostały zapowiedziane w odpowiedzi resortu na wystąpienie skierowane przez dr. Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich (RPO). Zwrócił on uwagę, że w przepisach ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) nie ma zawartych kryteriów, na podstawie których osoba doświadczająca domowej agresji może uzyskać pomoc i pobyt w placówce. W związku z tym dochodzi do sytuacji, gdy osoby wymagające takiego wsparcia trafiają do innych instytucji, z kolei przedłużenie pobytu w ośrodku następuje w sposób arbitralny. Jak informuje resort rodziny, trwają właśnie prace nad projektem nowelizacji ustawy, a planowane modyfikacje mają objąć też specjalistyczne ośrodki. Przy czym MRPiPS wskazuje, że kwestia zasad i trybu przyjmowania do tych placówek zostanie uregulowana nie w ustawie, ale w rozporządzeniu, tak jak ma to miejsce przy określaniu standardów dla innych typów instytucji, takich jak środowiskowe domy samopomocy czy domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Ponadto zastrzeżenia rzecznika budziło to, że przepisy nie precyzują, na czym mają polegać oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, którym poddawane są osoby stosujące przemoc. W tym przypadku resort wskazuje, że zgodnie art. 6 ust. 6 ustawy opracowywanie ramowych programów należy do zadań własnych samorządu województwa i jego zdaniem przepis ten powinien pozostać w niezmienionym kształcie. Uzasadnia to tym, że wyznaczanie kierunków oddziaływań na sprawców przemocy powinno być dostosowane do specyfiki danego regionu i uzależnione od występujących w nim potrzeb.
Natomiast zarówno na poziomie ustawy, jak i rozporządzenia będzie uregulowane prowadzenie programów psychologiczno-pedagogicznych dla domowych agresorów. Obecnie są one opisane tylko i wyłącznie w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.