Radni gminy nie mogą w uchwale powołującej zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazywać, jak ma wyglądać protokół z posiedzenia grupy roboczej czy rejestr niebieskich kart.
Tak uznał wojewoda opolski, który stwierdził nieważność kilku przepisów zawartych w uchwale rady miasta Kolonowskie w sprawie utworzenia wspomnianego zespołu. Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1320) radni są zobowiązani ustalić w uchwale tryb i sposób powoływania, a także odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Jednak w ocenie wojewody przepis ten nie upoważnia jej do wskazywania – w ramach załączników do uchwały – wzorów szeregu dokumentów. Radni postanowili bowiem określić druk informacji o zachowaniu w poufności danych uzyskiwanych w trakcie prac w zespole, postanowienia o zwołaniu pierwszego zebrania grupy roboczej oraz protokołu z jego posiedzenia (każdego), rejestru NK oraz potwierdzenia otrzymania przez osobę należącą do grupy roboczej formularza Niebieska Karta-A.
Zdaniem organu nadzoru art. 9a ust. 15 ustawy upoważnia do wydania uchwały, w której ustalona zostanie m.in. procedura nabywania i utraty członkowstwa w zespole, tryb zwoływania jego posiedzeń, sposób prowadzenia obrad. Może ona też wskazywać w jaki sposób będzie się odbywać głosowanie, porozumiewanie z innymi instytucjami czy utrwalanie przebiegu posiedzeń. W tej delegacji ustawowej nie mieści się zaś ustanawianie wzorów druków. Nie ma natomiast przeszkód do tego, aby zostały one opracowane przez sam zespół, który będzie z nich korzystać w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania.
Ponadto wojewoda zakwestionował przepisy, które przewidują dwa odrębne tryby postępowania w przypadku złożenia przez przewodniczącego zespołu pisma o rezygnacji z pełnienia tej funkcji. To powoduje, że zapisy uchwały w tym zakresie są niejasne, niepełne i pozostawiają niedopuszczalny luz interpretacyjny. Dodatkowo organ nadzoru zauważył, że doprecyzowania wymaga zapis dotyczący składania sprawozdania z działalności zespołu. W obecnym brzmieniu zakłada, że jest ono przekazywane za pośrednictwem przewodniczącego lub kierownika ośrodka pomocy społecznej, nie wiadomo natomiast, kto jest jego adresatem.

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.III.4131.1.73.2018.JP wojewody opolskiego z 16 lipca 2018 r.