Od dzisiaj obowiązuje nowy wzór sprawozdania finansowego, które gminy muszą składać – za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych – do Ministerstwa Finansów.
To nowy wymóg, który spoczywa na samorządach. Od tego roku muszą przesyłać do fiskusa zagregowane dane dotyczące podatków lokalnych (w tym m.in. od nieruchomości). Ma to pomóc zarówno gminom, jak i resortowi finansów lepiej prowadzić swoją politykę podatkową.
Co ważne, w tym roku gminy będą miały więcej czasu, by sprostać nowym obowiązkom. W świetle par. 11 nowego rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2455) termin na złożenie pierwszej części sprawozdania (części A) mija 28 lutego.
Reklama
W przyszłych latach gminy będą miały na to czas do 10 stycznia danego roku podatkowego (stanowi o tym par. 7 ust. 1 rozporządzenia).
Jeszcze więcej czasu jest na sporządzenie i przesłanie do RIO części drugiej sprawozdania. W tym przypadku termin upływa 20 lipca danego roku podatkowego.
Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązkowe sprawozdanie dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje dane dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości (rodzaje przedmiotów opodatkowania i określone dla nich stawki podatku), a także średnią cenę skupu żyta i sprzedaży drewna przyjęte na potrzeby obliczeń podatku rolnego i leśnego.
W drugiej części sprawozdania muszą znaleźć się dane dotyczące podstaw opodatkowania daninami lokalnymi. W przypadku podatku od nieruchomości będą to więc zagregowane dane o powierzchni, powierzchni użytkowej oraz wartości przedmiotów opodatkowania tym podatkiem (w podziale na rodzaje przedmiotów opodatkowania zgodnym z obowiązującymi na terenie gminy stawkami), a także analogiczne dane dotyczące powierzchni zwolnionych z podatku.
W tej części sprawozdania gminy muszą też zawrzeć zagregowane dane o liczbie hektarów przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz liczbie hektarów pozostałych gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym.