Pobierane przez naszą gminę opłaty za wywóz śmieci nie wystarczają, aby sfinansować funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednym z głównych powodów jest to, że wielu mieszkańców nie wywiązuje się z obowiązku regulowania wspomnianej daniny. Z kolei egzekucja opłaty, jak wiadomo, kosztuje i nie jest w pełni efektywna. Czy taki stan rzeczy upoważnia nas do podwyżki stawki podatku śmieciowego? – pyta urzędnik.
Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określając wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy bierze pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców, ilość śmieci wytwarzanych na terenie danej jednostki, a także koszty funkcjonowania systemu odbioru, wywózki i przetwarzania odpadów. Wśród tych ostatnich znajdują się nie tylko koszty ponoszone na rzecz firm śmieciarskich czy też związane z utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów, lecz także koszty obsługi administracyjnej całego systemu, czyli m.in. pracy urzędników.
– W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że rada gminy jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy – wyjaśnia dr Daniel Chojnacki, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. – Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy – dodaje prawnik, powołując się m.in. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 22 lutego 2017 r. (sygn. akt I SA/Gd 1363/16).