Finansowanie oświaty jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Jest ono realizowane ze środków samorządów oraz z subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa.

Zasady pokrywania kosztów utrzymania placówek oświatowych powodowały w praktyce wiele wątpliwości. Dotychczasowym rozwiązaniom zarzucano dość duży stopień skomplikowania (np. dotacji na zapewnienie darmowych podręczników czy dotacji dla szkół danego typu i rodzaju). Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło to zmienić. Przygotowało projekt ustawy o finansowaniu oświaty. Regulacja ta została uchwalona przez Sejm 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). W zasadniczej części ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Przepisy u.f.z.o. praktycznie nie odnoszą się do subwencji oświatowej, ale zgodnie z zapowiedzią minister edukacji Anny Zalewskiej zasady z nią związane zostaną zmienione w nowej ustawie o systemie oświaty, która zostanie przedstawiona do końca kadencji.

Resort edukacji w uzasadnieniu do projektu u.f.z.o. wskazywał, że regulacja ta ma uporządkować system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół. Ma on uszczelnić i uporządkować system dotacji. Chodzi o dotacje: podręcznikową, przedszkolną czy dla szkół niepublicznych. Trudno na razie ocenić czy zakładany cel został osiągnięty. Już wkrótce się okaże, czy nowe mechanizmy są rzeczywiście prostsze. Jednostki samorządowe muszą bowiem przygotować nowe uchwały dotacyjne. W myśl art. 38 ust. 1 u.f.z.o. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania. Ponadto trzeba w niej określić termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

Regulacja u.f.z.o. jest bardzo obszerna. Posiada 12 rozdziałów (147 artykułów). Każdy z nich dotyczy innej kwestii, dlatego poniżej pokazujemy, gdzie szukać przepisów dotyczących poszczególnych zagadnień. Oczywiście w dzisiejszym Temacie miesiąca nie zdołamy omówić wszystkich kwestii objętych nową regulacją. Przedstawiamy wybrane, te, które naszym zdaniem są szczególnie ważne.