Apelujemy o zmianę regulacji prawnych w kierunku gwarantującym pensjonariuszom domów pomocy społecznej właściwy poziom opieki pielęgniarskiej – pisze w swoim stanowisku Związek Powiatów Polskich. Zwraca w nim uwagę, że, pomimo iż DPS-y są placówkami opiekuńczymi i nie posiadają uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, to jest ona w nich konieczna. Mieszkańcami takich placówek są bowiem osoby chore i niesamodzielne, często wymagające intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Co więcej, sytuacja zdrowotna pensjonariuszy z reguły ma charakter trwały, co oznacza, że czasowe umieszczanie tych osób w zakładach opiekuńczo-leczniczych nie rozwiązuje problemu opieki pielęgniarskiej.
ZPP wskazuje, że co prawda jednostki samorządu terytorialnego starają się zapewnić mieszkańcom domów jak najlepszą opiekę, jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe mają problem z pieniędzmi na podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego.
Powód? Status pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej jest odmienny od pozycji ich koleżanek po fachu, pracujących w podmiotach leczniczych. Wynagrodzenia tych pierwszych nie są bowiem finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w rezultacie nie zostały one też objęte systemem podwyżek przewidzianych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146). Nie będą również objęte projektowanymi przepisami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
ZPP zwraca uwagę, że nierówności płacowe prowadzą do sytuacji, w której wykwalifikowana kadra pielęgniarska rezygnuje z pracy w DPS-ach, co pogarsza sytuację mieszkańców tych placówek.
W związku z tym związek apeluje do minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz do ministra zdrowia o wypracowanie – w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz samorządem zawodowym pielęgniarek – rozwiązania, które pozwoli na finansowanie personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej ze środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.