Ma to zapewnić projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów.Jak zapewnia Ministerstwo Środowiska, rezultatem zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
Proponowana nowelizacja implementuje do polskiego prawa przepisy dyrektywy określające metody referencyjne, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza. Rozszerzy i doprecyzuje zakres zadań wykonywanych przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (KLRiW). Nadzoruje ono jakość badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Nowe przepisy pozwolą objąć nadzorem KLRiW nie tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów, lecz także inne podmioty wykonujące pomiary jakości powietrza, np. zakłady przemysłowe, fundacje, instytuty naukowo-badawcze i samorządy. Po zmianach KLRiW będzie także odpowiedzialne za koordynację w Polsce unijnych programów zapewnienia jakości powietrza, organizowanych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.
Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące także przynajmniej raz na trzy lata ma uczestniczyć w unijnych programach zapewnienia jakości powietrza. Nowela wprowadzi również rozwiązania służące usystematyzowaniu procesu modelowania matematycznego stężeń zanieczyszczeń powietrza na poziomie krajowym, wykorzystywanego w procesie rocznych ocen jakości powietrza. Przyjęto, że to zadanie zostanie powierzone Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie. Wyniki modelowania IOŚ będzie przekazywał ministrowi środowiska i głównemu inspektorowi ochrony środowiska, który na bieżąco będzie weryfikował i uzupełniał dane zawarte w bazie emisyjnej oraz analizował wyniki modelowania. Po raz pierwszy zostanie ono przeprowadzone w 2019 r. W większości krajów Unii Europejskiej zadanie to realizuje jedna instytucja, pełniąca rolę krajowej agencji ochrony środowiska lub instytut branżowy, który zajmuje się badaniami nad systemami ocen jakości powietrza.
Nowe regulacje zawarte w ustawie – Prawo ochrony środowiska mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących badań powietrza atmosferycznego wykonywanych na podstawie umów zawieranych między wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska a akredytowanymi laboratoriami, które wejdą w życie po 90 dniach.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu