Radni mogą jedynie określić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług ośrodka wsparcia. Nie mają natomiast kompetencji do wskazywania kwoty opłaty.
Taką nieprawidłowość stwierdził wojewoda świętokrzyski, który uchylił uchwałę rady miasta w Kunowie regulującą sposób funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Zastrzeżenia, które przesądziły o uznaniu jej za nieważną, dotyczyły zapisu ustalającego stałą odpłatność za pobyt w tej placówce w wysokości 220 zł miesięcznie. W jego ocenie radni przekroczyli kompetencje wynikające z art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
Zgodnie z nim rada powiatu lub gminy ustala zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Z kolei art. 97 ust. 1 stanowi, że opłatę za pobyt określa podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą wymagającą opieki, przy uwzględnieniu przyznanego zakresu usług (z jej ponoszenia są zwolnione osoby, których dochody nie przekraczają kryterium obowiązującego w pomocy społecznej).
Wojewoda uznał więc, że rada miasta nie ma kompetencji do wskazywania kwoty opłaty, ale jedynie do tego, by określić granice, w których powinna być ustalona przez uprawnione do tego podmioty. W uzasadnieniu przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt IV SA/Wr 629/13), który orzekł m.in., że ustalenie opłaty powinno mieć formę decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiedni organ. Tym samym ustalenie przez radę konkretnego wymiaru należności jest działaniem przekraczającym upoważnienie ustawowe zawarte w art. 97 ust. 5. Radni nie mają też prawa do określenia terminu wnoszenia opłaty.
Podobne zastrzeżenia miał wojewoda warmińsko-mazurski, który stwierdził nieważność jednego z zapisów uchwały rady miasta w Biskupcu. Radni ustalili bowiem, że korzystanie z pobytu w Dziennym Domu Senior+ jest bezpłatne.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.64.2017 wojewody świętokrzyskiego z 3 listopada 2017 r. oraz rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.288.2017 wojewody warmińsko-mazurskiego z 9 października 2017 r.