Radni mogą jedynie określić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług ośrodka wsparcia. Nie mają natomiast kompetencji do wskazywania kwoty opłaty.
Taką nieprawidłowość stwierdził wojewoda świętokrzyski, który uchylił uchwałę rady miasta w Kunowie regulującą sposób funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Zastrzeżenia, które przesądziły o uznaniu jej za nieważną, dotyczyły zapisu ustalającego stałą odpłatność za pobyt w tej placówce w wysokości 220 zł miesięcznie. W jego ocenie radni przekroczyli kompetencje wynikające z art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
Zgodnie z nim rada powiatu lub gminy ustala zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Z kolei art. 97 ust. 1 stanowi, że opłatę za pobyt określa podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą wymagającą opieki, przy uwzględnieniu przyznanego zakresu usług (z jej ponoszenia są zwolnione osoby, których dochody nie przekraczają kryterium obowiązującego w pomocy społecznej).