Inspekcja Ochrony Środowiska łatwiej wyśledzi firmy, które porzucają w lasach śmieci odebrane z prywatnych nieruchomości. Takie będą efekty zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów. Teraz będzie nad nim pracował Sejm.
W dokumencie przewidziano m.in. zmianę przepisów dotyczących bazy danych o odpadach (BDO). Zaproponowano, aby BDO – oprócz rejestru posiadaczy odpadów i gromadzenia danych o nich, pochodzących m.in. ze sprawozdań marszałków województw i decyzji dotyczących gospodarki odpadami – miała również moduł ewidencji śmieci.
– Ma on być dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z szarą strefą. W praktyce chodzi o ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości – argumentuje potrzebę zmian Ministerstwo Środowiska.
Ponadto nowe przepisy wymagają posiadania przez kierowcę – w trakcie wykonywania transportu odpadów – potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów, wygenerowanego z BDO.
Projekt przewiduje, że nie będzie możliwe tworzenie zbiorczej karty przekazania odpadów. Obecnie przepisy zezwalają bowiem na jej sporządzanie – wówczas obejmuje ona odpady danego rodzaju przekazywane w ciągu miesiąca. Nie jest także wymagane, aby zbiorcza karta przekazania odpadów była okazywana przez kierowcę uprawnionym służbom w trakcie ich transportu. Prowadzi to do licznych patologii, ponieważ niektóre firmy odbierające odpady (w tym m.in. zabierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości) potwierdzają fikcyjne przetwarzanie odpadów, gdy tak naprawdę są porzucane w lasach i na wyrobiskach.
Nowela ma wprowadzić również możliwość elektronicznego obiegu dokumentów dotyczących ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO. Umożliwi to uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości zbieranych i transportowanych śmieci oraz miejsca ich przekazania lub przetwarzania. Bieżący dostęp do informacji dotyczących transportu odpadów za pomocą BDO pozwoli także na nadzór nad przemieszczaniem śmieci oraz reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Narzędzie to usprawni pracę zarówno organów inspekcji ochrony środowiska, gmin, jak i organów ścigania, Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych służb.
Zgodnie z projektem usprawnione będzie uzyskiwanie szczegółowych danych dotyczących gospodarki odpadami w firmach oraz zapewnione zostaną wiarygodne informacje potrzebne do obliczania poziomów odzysku i recyklingu oraz do sprawozdań związanych z gospodarką odpadami składanych do Komisji Europejskiej. Ponadto projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów.
Nowe prawo ma wejść w życie po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu