Jeżeli radni chcą, aby mieszkańcy oddzielnie segregowali popiół, powinni do tego wyznaczyć osobne pojemniki. Takie stanowisko zajął wojewoda lubelski w rozstrzygnięciu nadzorczym w sprawie uchwały podjętej przez radę gminy Janów Podlaski. Dotyczyła ona regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
Uchwała miała na celu dostosowanie zasad odbioru śmieci od mieszkańców do rozporządzenia ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).
Wymaga ono, aby każda gmina prowadziła zbiórkę śmieci w podziale co najmniej na cztery frakcje. Do niebieskich pojemników mogą trafiać – papier i tektura, do zielonych – szkło, do żółtych – metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, a do brązowych – odpady ulegające biodegradacji. Radni z Janowa Podlaskiego zdecydowali, że w koszach brązowych mieszkańcy mają także zbierać popiół.
To wzbudziło zastrzeżenia wojewody. W rozstrzygnięciu wskazał, że z rozporządzenia ministra środowiska wynika, iż w pojemnikach koloru brązowego mogą być gromadzone wyłącznie odpady ulegające biodegradacji (w tym bioodpady). Tymczasem do takich nie można zaliczyć popiołu. Z przepisów wynika bowiem, że odpady biodegradowalne to takie, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, bioodpady zaś to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.
– Skoro regulamin gminy ustanawia odrębną frakcję odpadów komunalnych, podlegającą selektywnej zbiórce – popiół, to nie znajduje uzasadnienia prawnego regulacja, zgodnie z którą ma być ona zbierana do pojemników przeznaczonych zgodnie z przepisami rozporządzenia na inną frakcję śmieci, tj. odpady biodegradowalne – podkreślił Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski w rozstrzygnięciu.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie wojewody lubelskiego z 30 października 2017 r. NR PN-II.4131.384.2017.