Katalog placówek zapewniających tymczasowy pobyt zostanie rozszerzony o schroniska z usługami opiekuńczymi. Te obecnie działające będą miały dodatkowe 12 miesięcy na dostosowanie się do wynikających z przepisów wymogów.
Zapowiedź takiej zmiany do nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) znalazła się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Obecnie jej przepisy przewidują trzy typy placówek dla bezdomnych: noclegownię, schronisko i ogrzewalnię. Jako odrębna jednostka ma być do nich dodane schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Będzie przeznaczone dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy, ale nie potrzebują usług świadczonych przez placówkę całodobowej opieki (np. dom pomocy społecznej).
– Problem z zapewnianiem pomocy tym osobom pojawił się w momencie, gdy do ustawy dodany został art. 48a ust. 5., który wskazuje, że w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi. Sygnalizowaliśmy ministerstwu, że w związku z tą zmianą placówki nie wiedzą, jak postępować i czy mają przyjmować takie osoby, czy nie – mówi Jakub Wilczek, prezes Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności.
Jednocześnie doprecyzowane mają być przepisy, które regulują zasady zgłaszania przez gminy placówek dla bezdomnych do rejestru prowadzonego przez właściwego wojewodę, m.in. w zakresie gromadzonych w nim danych oraz wyznaczenia 14-dniowego terminu na ich zmianę.
Ponadto przygotowywany przez resort rodziny projekt ma wprowadzić modyfikację do ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1310). Jej art. 5 przewiduje, że podmioty prowadzące placówki dla bezdomnych, czyli gminy i działające na ich zlecenie organizacje pozarządowe, mają czas na dostosowanie ich do wyznaczonych standardów w ciągu 48 miesięcy od jej wejścia w życie. Termin ten mija 5 października 2018 r. Tyle tylko, że standardy dla schronisk, noclegowni i ogrzewalni musiały zostać określone rozporządzeniem ministra rodziny pracy i polityki społecznej, a prace nad jego wydaniem się opóźniały. W konsekwencji nowe regulacje zaczęły obowiązywać dopiero od 31 maja br. Resort rodziny postanowił więc wydłużyć czas na ich osiągnięcie o 12 miesięcy, do 5 października 2019 r.
– W związku z tym, że prawie połowa okresu przejściowego wyznaczonego na dojście do standardów została stracona, uważamy, że jego wydłużenie jest konieczne. Zwłaszcza że wiele placówek wymaga znacznych inwestycji, aby spełnić wymagania lokalowe – podkreśla Jakub Wilczek.