Niewielkie miasta z problemami społeczno-gospodarczymi i ich lokalni inwestorzy mają szansę dostać wsparcie na rozwój. Taką możliwość daje osiem programów przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju.
Niektóre zakończyły przyjmować zgłoszenia, w jednym nabór jeszcze trwa, dwa rozpoczną się jesienią, a ministerstwo zapowiada kolejne.
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 (Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska), obejmuje wsparcie projektów z zakresu budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszania skutków powodzi i suszy. Przy czym ogranicza się do inwestycji realizowanych tylko na obszarach średnich miast. Przykładowe rodzaje projektów to: tzw. zbiorniki suche służące redukcji fali powodziowej, kanały ulgi (odprowadzające nadmiar wód), poldery i wały przeciwpowodziowe w przypadku braku możliwości zastosowania innych rozwiązań, wrota przeciwsztormowe i przeciwpowodziowe, ostrogi, opaski brzegowe i inne budowle służące realizacji ochrony przed powodzią, wyłącznie jako elementy kompleksowego projektu. Nabór jest otwarty i prowadzony w trybie pozakonkursowym. Średnie miasta wciąż mogą przekazywać wypełnione fiszki projektów do Ministerstwa Środowiska.
Drugi program jeszcze nie ruszył, wystartuje 5 września 2017 r., a zgłoszenia mają być przyjmowane do 28 lutego 2018 r. Warto, by samorządy średnich miast już go u siebie propagowały. Chodzi o Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.2.1 (Badania na rynek). W swoim obszarze ma wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Projekty objęte wsparciem mogą zawierać również komponent dotyczący realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych, niezbędnych dla rozpoczęcia wdrażania nowych produktów/usług. Instytucją odpowiedzialną za nabór jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przewidziana kwota to 400 mln zł.
Ostatni z programów - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 4.3 (Współpraca ponadnarodowa) - ma być uruchomiony 31 października i potrwa do 15 listopada 2017 r. Dotyczy on wypracowania oraz wdrożenia nowych rozwiązań powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi. Chodzi o rewitalizację społeczną, mającą na celu włączenie społeczne grup marginalizowanych z obszarów zdegradowanych. Nabór prowadzi Centrum Projektów Europejskich. Przewidywana kwota wsparcia to 15 mln zł.