Prezydent miasta dysponował jednym wolnym zezwoleniem na sprzedaż alkoholu w ramach limitu ustalonego uchwałą rady miejskiej. Przyjęto, że przy ustalaniu, któremu przedsiębiorcy (z pięciu ubiegających się) należy przyznać zezwolenie, będzie decydować wiele kryteriów, m.in. data wpływu wniosku. Ostatecznie oprócz mnie jeszcze inny przedsiębiorca spełniał kryteria. Prezydent miasta w trakcie postępowania wymóg zmodyfikował, uznając, że decydująca jest kolejność wpływu wniosku. Czy było to dopuszczalne?
Nie można w trakcie postępowania zmieniać kryteriów rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wniosek ten potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Bk 21/17). Sąd stwierdził w nim, że organ może przyjąć dodatkowe kryteria, lecz nie może zmieniać kryteriów już istniejących. Skoro zatem jedno z przyjętych kryteriów wyboru mówi o dacie złożenia wniosku, a nie kolejności wpływu wniosku (daty i godziny), to wszystkie wnioski złożone w określonej dacie powinny być rozpatrywane jednakowo.
Białostocki sąd administracyjny wyjaśnił również, że przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie określają trybu procedowania w sytuacji, w której o limitowaną liczbę zezwoleń ubiega się większa liczba podmiotów.
Reklama
Skoro każdy przedsiębiorca może złożyć pisemny wniosek o wydanie zezwolenia, a zezwolenie takie wydaje organ po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, to tym samym w sytuacji wydania przez taką komisję pozytywnej opinii w stosunku do wszystkich chętnych organ zezwalający powinien rozpatrzyć wniosek każdego przedsiębiorcy w trybie i w sposób, który byłby dla nich wszystkich przejrzysty i oparty na równych kryteriach wyboru.
Sąd w Białymstoku podkreślił, że procedura dokonania wyboru powinna być transparentna, a więc jasna, klarowna oraz oparta na jednakowych zasadach wyboru. Jest to szczególnie niezbędne ze względu na to, że decyzja w przedmiocie udzielenia zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawana w sytuacji ograniczonej limitem liczby zezwoleń jest decyzją o ograniczonym zakresie uznania administracyjnego.
Również we wcześniejszym orzecznictwie WSA w Białymstoku stwierdzono, że w przypadku większej liczby wnioskodawców niż wolnych punktów w przyjętym limicie, w sytuacji gdy organ zezwalający dysponuje ograniczoną i niepodzielną ilością pewnych dóbr (zezwoleń) – o ich przydziale orzeka w formie jednej decyzji uznaniowej, rozstrzygającej w przedmiocie wszystkich złożonych wniosków o uzyskanie zezwolenia. W wyniku złożenia w tym samym czasie większej liczby wniosków niż przewidywany limit wolnych punktów sprzedaży alkoholu, zasadne jest przyjęcie dodatkowych kryteriów wyboru, w tym kryteriów takich jak data wpływu wniosku, jeden przedsiębiorca – jeden punkt sprzedaży alkoholu czy też kryterium kontynuacji prowadzenia sprzedaży alkoholu w danym punkcie (por. np. wyroki z 11 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 891/07, i z 28 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/BK 705/09).
Podstawa prawna
Art. 18 ust. 1, 2 i 3a ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).