Zgodnie z projektowanymi przepisami to właśnie agencja będzie udzielała zawodowym rolnikom dopłat do oprocentowania zaciąganych w bankach kredytów restrukturyzacyjnych na spłatę zadłużenia związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a także przyznawała na ten cel specjalne pożyczki.
Na pomoc finansową od państwa będą mogli liczyć zarówno mali, jak i duzi producenci prowadzący działalność co najmniej od trzech lat, którzy już stracili płynność finansową albo są zagrożeni niewypłacalnością. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie opracowanie planu restrukturyzacji zawierającego m.in. analizę ekonomiczną gospodarstwa, w tym źródła finansowania zadłużenia, harmonogram płatności rat oraz prognozowany termin uzdrowienia przedsiębiorstwa. Plan musi następnie zatwierdzić właściwy dyrektor wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.
Wartość kredytu restrukturyzacyjnego objętego wsparciem nie będzie mogła przekraczać 5 mln zł. Natomiast wysokość dopłat co do zasady będzie wynosiła 40 proc. kwoty kredytu, za wyjątkiem m.in. młodych rolników, którzy będą mieli szansę ubiegać się o 60-proc. dodatek. Z kolei pożyczki mają być przyznawane przez agencję na 10 lat i ich kwota nie będzie mogła być wyższa niż 5 mln zł. Ich oprocentowanie będzie zmienne, uzależnione od wysokości stopy bazowej publikowanej przez Komisję Europejską (obecnie byłoby to 5,85 proc.). Wnioski o udzielenie pożyczki mają być składane w biurach powiatowych ARiMR. Dodatkowo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyska możliwość przyznawania gospodarstwom gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego pod warunkiem ustanowienia hipoteki na nieruchomości rolnej w ramach zabezpieczenia (KOWR będzie pobierał 2-proc. prowizję za tę usługę).
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach publicznych