Po raz pierwszy od 1994 roku, czyli od wejścia w życie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mamy wiarygodne dane obrazujące funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządu - mówi Piotr Żuchowski.
W minionym roku organizacje zbiorowego zarządzania po raz pierwszy miały podać szczegółowe informacje na temat swojej działalności. Jak wywiązały się z tego zadania?
Wszystkie organizacje złożyły w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) sprawozdania z prowadzonej działalności w roku 2011. Z nowych ustawowych obowiązków wywiązały się dobrze i rzetelnie, ale niewzorowo.